Com funciona La Xarxa?


Què és La Xarxa?

La Xarxa és un banc del temps, és a dir, un grup de persones disposades a intercanviar serveis puntuals, coneixements, habilitats, tasques, a canvi del temps de les persones que formen part d'aquest grup. En funció de les inquietuds i de la voluntat dels usuaris, són diverses les característiques i les formes que aquests prenen.

La Xarxa no substitueix aquelles tasques que són pròpies de les administracions o les famílies, si bé són un suport per a totes elles. És una eina de suport i sociabilitat, però no substitueix un lloc de treball o un servei que hagi de donar l'administració.

És l'únic banc que funciona sense diners amb l'objectiu de facilitar ajuda mútua. L'estructura bàsica d'aquesta iniciativa és l'oferta i la demanda de serveis. És a dir, cada usuari presenta els coneixements, feines i ajuda que està disposat a oferir, i a la vegada els que necessita. Un cop creada aquesta borsa d'ofertes i demandes, els seus integrants es posen en contacte entre ells per tal de demandar un servei utilitzant com a moneda de canvi el temps del participant (1 hora d'ajuda = 1 hora de temps a pagar).

No importa quin tipus de servei o tasca s'ha dut a terme, el temps de cada participant es valora per igual, independentment del tipus de servei o tasca que s'intercanvia, ja sigui un principiant o un expert, un enginyer o un paleta. Els intercanvis no tenen perquè ser recíprocs, el servei que es demana el pot fer qualsevol usuari de La Xarxa.

Quins són els objectius?

 • Fomentar la convivència, la coneixença, la confiança i l'ajuda entre veïns i veïnes.
 • La integració social de les persones que experimenten aïllament i/o disposen de menys recursos.
 • La conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
 • Fomentar l'autoestima

En definitiva, aquesta proposta no vol ser altra cosa que l'estímul per posar en contacte totes aquelles persones o grups que d'alguna manera o altra posen el seu gra de sorra per a la cohesió i la construcció d'un barri i una ciutat més humana.

Vols saber una mica d'història?

Les primeres experiències del Banc del Temps van ser iniciades principalment per associacions de dones, que treballaven en l'estudi del repartiment del temps. Les dones, per tant, han tingut un paper important, han posat en actiu els Bancs del Temps, fent pràctica en tot el món.

L'intercanvi de temps comença als Estats Units a la dècada dels 80 i s'expandeix arreu del món. A l'any 1992 es va crear un Banc del Temps a Itàlia, que es convertiria en el país pioner a Europa. A Barcelona, el primer Banc del Temps va ser inaugurat a finals de 1998 basat en un model implementat a Itàlia.

Ara mateix hi ha aproximadament uns 300 Bancs del Temps a Espanya. Fa 5 anys, n'hi havia uns 160.

A l'any 2012 sorgeix una proposta de l'Associació de Veïns de Montornès Nord per a crear un Banc del Temps a Montornès del Vallès. El projecte és impulsat des de l'ajuntament i a principis de 2014 es posa en marxa La Xarxa.

Com i qui en pot formar part?

Tota persona major d'edat, que resideixi o treballi al municipi de Montornès i que comprengui els fonaments i les motivacions de La Xarxa, pot formar-ne part.

La inscripció pot ser presencial, les dades i horaris de contacte els trobareu a l'apartat Contacta, o a través de la web, a l'apartat Apunta't, on es pot omplir el formulari de preinscripció on s'hauran d'incloure les dades del nou usuari.

En tot cas s'haurà de fer una entrevista inicial amb la secretaria de la Xarxa per tal de formalitzar la inscripció. En aquesta entrevista s'explicarà detalladament el funcionament de La Xarxa i es farà entrega de la documentació i normativa. Les claus d'usuari i contrasenya que s'hauran enviat seran l'acreditació per poder operar per Internet. És necessari dur a l'entrevista el DNI per a fer una fotocòpia.

Un cop feta l'entrevista, s'activarà el compte i el nou usuari rebrà un saldo de 3 hores per a que pugui començar a fer intercanvis.

Com realitzar els intercanvis?

Hi ha tres tipus d'intercanvis:

 1. Individuals: es realitzen entre dues persones.
 2. Col·lectius: un usuari/a ofereix un servei a vàries persones a la vegada. (ex: taller de yoga)
 3. Grupals: cada participant rep i paga a la vegada el temps que dedica a l'intecanvi. (ex: conversa per practicar un idioma)

Les habilitats, necessitats i disponibilitat de tots els usuaris estan emmagatzemades a la web del banc de temps de manera que els socis poden accedir a totes les demandes i ofertes, de forma generalitzada o bé acotant per categories (art i artesania, compres i comerç, cuina, cultura, cura d'animals, ensenyament, esports i animació, informàtica, lleure, obra i construcció, psicologia, salut i cura de persones, servei tècnic, teràpies alternatives, transport, treballs de jardineria, treballs de la llar...).

En el moment que es troba el soci i el servei que es necessita, es pot accedir al llistat de les dades de contacte. Quan es posin en contacte els dos usuaris, és important parlar dels detalls del servei per evitar problemes: en què consisteix exactament, lloc i data de trobada, materials necessaris i el temps que es pot trigar a fer el servei. És important que les dues parts acordin el temps a transferir (el pagament) i determinar altres despeses. Si el servei comporta despeses (material, ingredients, transport...), aquestes correran a càrrec de la persona que demanda el servei. Si la persona que hauria d'oferir el servei creu que no pot fer-lo, cal que ho comuniqui, tot agraint l'interès que li han mostrat.

Des del Banc del Temps animem als socis a demandar serveis ja que quantes més transaccions es facin i quanta més gent comparteixi el seu temps i els seus talents entre ells, més rica es convertirà la comunitat i més força s'emprarà en el canvi social.

Com pagar els serveis?

Per transferir el temps a la persona que ha ofert el servei cal clicar a Intercanvis -> Donar per realizat un intercanvi -> Pagar o Transferir el temps.

El temps a transferir no sempre ha de ser 1 hora, també es poden utilitzar fraccions d'hora, sent 15 minuts el mínim a transferir.

El programari del banc del temps grava i comptabilitza totes les transaccions fetes entre usuaris, sumant o restant hores (si s'ha ofert o demandat un servei) de manera que ens ofereix un resum del saldo restant.

És important que es faci algun comentari sobre el servei que s'ha rebut i si és possible indicar quin servei s'ha rebut, ja que és una informació útil per als altres membres que en un futur podrien sol·licitar el mateix servei.

Es recomana que es realitzi la transferència en un període d'una setmana d'ençà que s'ha rebut el servei, per tal que l'altra persona pugui fer ús d'aquestes hores.

Com a norma general, s'hauria de procurar no tenir més de 12 hores de saldo, ja que aquest banc pretén fomentar l'intercanvi i no l'acumulació d'hores. Per aquest motiu, quan un usuari sobrepassa les 12h de saldo, les seves ofertes desapareixeran de la web de manera temporal, per tal de donar oportunitat a altres usuaris que ofereixin els mateixos serveis.

Quins intercanvis puc fer?

Els tipus d'intercanvis son molt variats i depenen de les necessitats de cadascú. Es poden agrupar en diferents categories:

 • Art i artesania
 • Assessorament i orientació general
 • Atenció a les persones
 • Atenció als animals
 • Bricolatge
 • Cuina
 • Cultura
 • Cura del cos
 • Feines de la llar
 • Idiomes
 • Informàtica i altres tecnologies
 • Lleure i entreteniment
 • Suport escolar
 • Transport

Com funcionen els tallers?

A banda d'oferir serveis de manera individualitzada, també es poden oferir a un grup de persones, com s'indica més amunt a l'apartat d'intercanvis. Per exemple, organitzant un taller a tots els membres del Banc.

En aquest cas, el temps que es rebrà serà el que s'ha trigat a preparar i impartir el taller i el transferirà el Compte Solidari del Banc del Temps. Als assistents al taller o curs se'ls restarà una quantitat en minuts acordada abans del taller. En general, encara que un taller duri 1h, al haver-hi diversos assistents, només caldrà pagar una part en minuts.

Animem als socis a proposar tallers mitjançant l'apartat Contacta, per tal de compartir coneixements i habilitats i facilitar la interacció social entre els membres.

Com em puc informar de les ofertes i demandes?

 • A través d'aquest web, clicant a Ofertes o Demandes, al menú de l'esquerra de la pàgina web.
 • Al butlletí electrònic que s'envia als membres periòdicament
 • Al facebook de La Xarxa
 • Als panells informatius dels Centre Montbarri

Condicions d'ús

Drets:

 • Els membres tenen el dret a ser valorats i tractats amb dignitat, cura i respecte. Respecteu els altres, ja sigui per religió, creences o pertinença política.
 • Les dades dels usuaris de La Xarxa estan protegides per la llei orgànica de protecció de dades, la qual cosa significa que estan guardades al fitxer dels usuaris de La Xarxa.
 • Les dades únicament s'utilitzaran amb la finalitat de participar en el Banc del Temps de Montornès del Vallès i exclusivament es cediran als usuaris del Banc amb la mateixa finalitat, segons estableix la normativa vigent. Així mateix, els membres poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la persona responsable del fitxer en l'apartat Contacta.

Deures:

 • Cal respectar la privacitat i la confidencialitat de les dades dels altres usuaris de La Xarxa. Un usuari podria arribar a ser expulsat de la comunitat si no es complís aquest deure.
 • Cal ser puntual a les cites que s'acorden i si per algun motiu no es pot arribar a l'hora, cal avisar el més aviat possible les persones implicades per canviar l'hora o cancel·lar la cita.
 • Cal que la persona que ofereix el servei informi l'altra persona en què consisteix exactament el servei i els possibles costos de material abans de realitzar-lo.
 • Cal que la persona que rep el servei pagui el més aviat possible les despeses originades per poder-lo portar a terme (materials, ingredients, etc.).
 • Cal ser pacients i oberts més que crítics. Estem per compartir i aprendre els uns dels altres.
 • No s'han d'acceptar propines o regals pel servei ofert i encara menys demanar diners a canvi, ja que la filosofia de La Xarxa és l'intercanvi de serveis.
 • En el supòsit que el servei realitzat no compleixi les expectatives de la persona que l'ha rebut, cal valorar l'esforç de la persona que ofereix el servei, ja que aquest tipus d'actituds contribueixen al funcionament de La Xarxa.
 • Formar part de La Xarxa significa formar part d'un grup de persones que estan juntes per compartir i, per tant, és important ser pacient, obert i respectuós.
 • La responsabilitat sobre els serveis disponibles i la realització efectiva dels intercanvis és únicament de les persones que hi estan implicades. En el cas que sorgeixin problemes en el moment de l'intercanvi, La Xarxa no se'n farà responsable ja que la tasca de La Xarxa és només posar en contacte persones que manifesten que poden oferir un servei, però no pot garantir l'eficiència d'aquests serveis.
 • La signatura de la normativa eximeix les persones gestores de La Xarxa de tot tipus de responsabilitat relativa als danys i als perjudicis que puguin produir-se.
 • Recomanem consultar les valoracions dels usuari en l'apartat Usuaris per determinar si el servei pot ser satisfactori o no.
 • La Xarxa intervindrà, d'acord amb les seves capacitats, en els conflictes que no s'hagin pogut solucionar entre els seus membres i la seva decisió sempre serà definitiva i sense possibilitat d'apel·lació. A més, podrà sancionar els usuaris fins i tot amb la tramitació de la seva baixa.
 • No fumeu al lloc d'altres usuaris sense el seu consentiment.
 • No accepteu mai diners ni propines.
 • No utilitzeu alcohol ni drogues mentre oferiu els serveis.
 • No compreu alcohol ni tabac a altres usuaris.